Fröhleng    Dr Oppa löpt widder ohne Stock on lösst zo Huus si Höötche. De Omma hät nu widder Bock op so en Tour mem Böötche.  Ons Papp joggt widder dörch de Bösch, löpt flöck so wie e Döppke. De Mamm steht nimmieh en de Kösch, jeht Jassi jetz mem Möppke....