AANDRAACH ZOM OPNÄHME

Ech möhd jähn opjenomme wähde bei de

„Mundartfreunde Düsseldorf 1969 e.V.“

   
So heeß ech:
Minne Vörname es:

Dat es / wor minne Berof:

Ben jebore am:
en:

Hee donn ech wohne:
Tellefonnommer:
Mail:

Ech donn jähn 10 Euro för minne Entrett
on 40 Euro för dat janze Johr berappe

 

Datom:
Ongerschreft:

   
Konto:

Stadtsparkass Düsseldorf
IBAN DE77 3005 0110 0014 0489 87
BIC DUSSDEDDXXX

Jeschäftsstell:

Burgplatz 12
40213 Düsseldorf

Tel.: 0211 – 32 98 07
Fax: 0211 – 13 14 86

Deensdaach on Donnersdaach
von 11.00 bes 14.00 Uhr

www.mundartfreunde.de
mail@mundartfreunde.de

 

< AANDRAACH drucke >